B.Sc (Hons) & M.Sc (JU),  M. Engineering (Kyoto Uni. Japan), Ph.D (DU)
E-mail: mansheikh at yahoo.com