Prof. Dr. Md. Khasro Miah

Designation:  Dean

E-mail: mkhasro at yahoo.com, mkhasro at duet.ac.bd